BRAVO, Germany

bravo germany magazine 1974 Bob Dylan cover story 28 February 1974, 2 pages

bravo germany magazine 1978 Bob Dylan cover story 26 June 1978