AMERYKA, Poland

ameryka poland magazine Bob Dylan cover story 1969, no information