NYE TREFF, Norway

nye treff magazine Bob Dylan cover story February 1984, 4 pages