DOPPIOVŮ, Italy

doppiovu magazine Bob Dylan cover story #6, June 1977, no information.