VALENTINE, UK

valentine magazine Bob Dylan cover story 4 June 1966