flag netherlands DYLAN BOEKJE

bob dylan boekje in Dutch DYLAN BOEKJE, booklet made for a meeting hold on 16 March 1975 in Leeuwarden, Netherlands; photocopied, 7 pages.