Bob Dylan books In Vietnamese language:

trỊnh công sỚn bob dylan -nhu trăng và nguyỆt? bob dylan book in vietnamese TRỊNH CÔNG SỚN BOB DYLAN -NHU TRĂNG VÀ NGUYỆT? by John C. Schfer, preface by Cao Huy Thuản. Publisher Nhả Xuảt Bàn Trè 2013, paperback, 262 pages. ISBN 978-604-1-01553-1  . Thanks to Arie de Reus and John Baldwin for scan and information.